نمونه تصاویر کتاب ردیف پیانو استاد مرتضی محجوبی:

 

گوشه درآمد از دستگاه شور

daramad-shoor-pages_Page_1  daramad-shoor-pages_Page_2 daramad-shoor-pages_Page_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گوشه چهارمضراب از آواز بیات اصفهان

4mezrab-bayat-esfahan-pages_Page_1 4mezrab-bayat-esfahan-pages_Page_2 4mezrab-bayat-esfahan-pages_Page_3 4mezrab-bayat-esfahan-pages_Page_4 4mezrab-bayat-esfahan-pages_Page_5