کتاب ردیف حاضر در بخش چپ کوک می‌باشد که در آن باید تمامی نت‌های می‌بمل و لا‌بمل را می‌کرن و لا‌کرن کوک نموده و در اکتاو پنجم نت سی‌بکار را مطابق شکل زیر سی کرن کوک کنید.
kookpiano
با توجه به کوک فوق امکان نواختن شور ر، ابوعطا سل، بیات ترک فا، افشاری سل، دشتی لا، نوا سل، سه‌گاه می‌کرن، همایون ر، بیات اصفهان سل، چهارگاه سل، ماهور دو و راست‌پنجگاه دو را خواهیم داشت.