در پیانونوازی ایرانی کوک پیانو تغییر می کند و دو کوک متداول برای پیانو وجود دارد: راست کوک (محدوده صدای آقایان) و چپ کوک (محدوده صدای بانوان). برای راست کوک تمام نت های سی بمل به سی کرن تبدیل می گردد و نت های می بمل به می کرن تغییر پیدا می کند و برای نواختن مخالف سه گاه، عراق افشاری، حجاز ابوعطا و …. در اکتاو پنجم نت فا دیز را به فا سری تغییر می یابد (مشابه تصویر زیر):
fasori
با تغییر کوک انجام شده برای راست کوک امکان نواختن شور لا، ابوعطا ر، بیات ترک دو، افشاری ر، دشتی می، نوای ر، سه گاه سی کرن، همایون لا، بیات اصفهان ر، چهارگاه ر، ماهور سل و راست پنجگاه سل وجود دارد.
در چپ کوک باید تمامی نت‌های می‌بمل و لا‌بمل را می‌کرن و لا‌کرن کوک نموده و در اکتاو پنجم نت سی‌بکار را مطابق شکل زیر سی کرن کوک شود.
kookpiano
با توجه به کوک فوق امکان نواختن شور ر، ابوعطا سل، بیات ترک فا، افشاری سل، دشتی لا، نوا سل، سه‌گاه می‌کرن، همایون ر، بیات اصفهان سل، چهارگاه سل، ماهور دو و راست‌پنجگاه دو وجود خواهد داشت.
برای کتاب ردیف استاد محجوبی باید پیانو را مطابق توضیحات چپ کوک تغییر کوک داد. در کتاب مشیر همایون نیز مطابق توضیحات چپ کوک عمل کرده با این تفاوت که نت سی بکار در اکتاو پنجم (تصویر فوق) به کرن تغییر پیدا نمی کند. در کتاب حسین استوار نت سی بکار اکتاو پنجم به سی کرن تغییر میکند و همچنین نت ر بمل اکتاو ششم ر کرن کوک خواهد شد که برای توضیحات دقیقتر باید مقدمه کتاب مطالعه شود.
در صورت تمایل به نواختن کتاب های فوق در راست کوک باید تمامی نت ها یا بصورت ذهنی یا بر روی کاغذ به فاصله چهارم پایینتر منتقل شوند.
با توجه به توضیحات داده شده، در پیانو کوک ایرانی نت می بمل نداریم. به همین دلیل، می توان در اکتاو ششم نت می بمل (تصویر زیر) را بدون تغییر باقی گذاشت تا در صورت نیاز گوشه هایی چون راک در ماهور، نهفت در نوا، عراق افشاری و تصانیف قدیمی را نواخت.
mibemol
چرخش آچار کوک پیانو در جهت عقربه های ساعت صدا را زیرتر می کند و چرخش آچار در خلاف جهت عقربه های ساعت صدا را بمتر می کند.
اگر در هنگام تغییر کوک نت های بمل را ۳۹ سنت زیرتر کنید به کرن تبدیل می شوند.
اگر نت های بکار را ۶۱ سنت بمتر کنید به کرن تغییر پیدا می کنند.
اگر نت های دیز را ۶۱ سنت بمتر کنید به سری تبدیل خواهند شد.